CU-S10

ชุดควบคุม

•เปลี่ยนช่าง 6 แกนเพื่อการซ่อมแซมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
•เปลี่ยน 6 แกนเป็นโซลูชันก่อนการบํารุงรักษา
•การสํารองข้อมูลพลังงานคู่
•การควบคุมสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย WIFI (อุปกรณ์เสริม)
•หนึ่งชุดควบคุมจัดการแปดเครื่องยนต์แสงพร้อมกัน
•รองรับการควบคุมระยะไกลได้ถึง 30M

ติดต่อฝ่ายขาย