สอดคล้องกับมาตรฐาน NDAA


NDAA มาตรา 889(a)(1)(B) คําชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกําหนด

Lumens รับรองว่าไม่ได้และจะไม่จัดหา "อุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุม" หรือผลิตภัณฑ์ที่มี "อุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุม" ตามมาตรา 889 (a) (1) (B) ของพระราชบัญญัติการอนุญาตการป้องกันประเทศ (NDAA) สําหรับปีงบประมาณ 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอให้กับลูกค้า

Lumens รับรองเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนตามรายการด้านล่างทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา 889 (a) (1) (B) ของ NDAA ปี 2019 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ Lumens ดังกล่าวไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีที่มาจากกลุ่มบริษัทจีนที่มีชื่อและบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ บริษัทได้แก่ Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera Communications และ Dahua

รายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ NDAA

สําหรับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ NDAA Lumens โปรดดูรุ่นที่ระบุไว้ในรายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ NDAA